Interjú Obata Kaiso-val

INTERJÚ A BUDOMAGAZIN.HU-N

Egy 2007-es interjú a www.budomagazin.hu oldalon Obata Toshishiro Kaiso-val.

Róla Sziklai Ferenc